Gedragscode, visie en model

Algemene punten

Pesten kan NIET in onze club. Bij pestgedrag zullen onmiddellijk alle betrokken partijen (Spelers, coaches, ouders) verwittigd worden. Pesters zullen voor minstens 1 week geschorst worden, maar dienen wel in burgerkledij aanwezig te zijn op training en wedstrijd.
Indien je gepest wordt of je weet dat iemand gepest wordt, meld dit dus onmiddellijk aan je trainer, ploegverantwoordelijke of iemand van het bestuur! Op trainingen en wedstrijden verwachten we van elke speler en coach een positieve inzet. Aanwezigheid en inzet tijdens trainingen verhogen de speelminuten. Voorziene afwezigheden voor training en wedstrijd worden tijdig aan de coach verwittigd, zodat hij de training/wedstrijd nog kan bijsturen.
Bij onvoorziene afwezigheid of te laat zijn (ziekte, autopech, file…) wordt ook zo snel mogelijk de coach telefonisch verwittigd. Begroet je coach/trainer/medespelers en ploegverantwoordelijke bij aanvang van de wedstrijden en trainingen met een handdruk of high-five. Tijdens de trainingen of wedstrijden wordt bij voorkeur water gedronken. Blikjes, glazen en glazen flesjes horen niet thuis in de sporthal. Snoep is niet toegelaten. Voorzie uw eigen drinkfles zodat we ziektes in een ploeg kunnen tegen gaan! Studies openen de toekomst voor jongeren en komen daarvoor steeds op de eerste plaats. Aangezien basket een ploegsport is, is het voor een goede sporter een absolute noodzaak een degelijke planning van schoolwerk, familiale activiteiten en basketgebeuren te hebben.

Uitrusting, kledij en hygiëne

Sportkledij is steeds verplicht. Degelijke basketbalschoenen zijn een noodzaak en worden pas in de sporthal aangedaan. Op training draag je sportkledij naar keuze, tijdens de wedstrijden de voorziene wedstrijdkledij en de verplichte opwarm T-shirt.
De ploegafgevaardigde is verantwoordelijk voor het opstellen van een regeling om de wedstrijdkledij te wassen. De wedstrijduitrusting en andere kledij die de club ter beschikking stelt, blijft eigendom van de club. Deze wordt met zorg behandelt. Wanneer er schade of verlies is, wordt dit onmiddellijk aan de club gemeld. Is dit het gevolg van abnormaal gedrag, vergoed de speler het verlies of de schade aan de club. Deze uitrusting mag gedragen worden op wedstrijddagen, maar niet tijdens trainingen.
Er mag aan de ter beschikking gestelde uitrusting niets gewijzigd worden zonder akkoord van de club. Na de laatste wedstrijd worden alle uitrustingen die in het begin van het seizoen overhandigd werden, terugbezorgd aan de ploegverantwoordelijke die ze inlevert bij de club. Een speler die de club verlaat, levert onmiddellijk de ter beschikking gestelde uitrusting in aan de club. Vingernagels dienen steeds kort geknipt te zijn, dit om blessures bij medespelers te voorkomen. Het dragen van attributen zoals uurwerken, (oor)ringen, armbanden... is verboden zowel tijdens trainingen als wedstrijden. Lang haar wordt vastgemaakt in een staart of met een haarband (ook voor jongens!). Iedere ploeg beschikt over een rek met basketballen erin. Deze dienen steeds na elke training/wedstrijd terug opgeborgen te worden door de spelers.
Ook het gebruikte materiaal wordt na de training zorgvuldig opgeborgen. Na iedere fysieke inspanning (training/wedstrijd) wordt er steeds gedoucht! De kleedkamer is geen speeltuin, daarom wordt de douchetijd beperkt tot 20 minuten. Laat de kleedkamer netjes achter! Omkleden gebeurt in de kleedkamer en niet in de sportzaal. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Neem je sporttas mee en plaats deze ordelijk aan de kant van het terrein.
GSM’s dienen uitgezet te worden tijdens trainingen en wedstrijden tenzij iemand voor werksituaties van wacht is.

Trainingen en wedstrijden

Trainingen starten op tijd. De trainer/coach start en eindigt de trainingen op het afgesproken uur. Iedereen is 5 minuten voor aanvang van de training speelklaar. De trainer leidt de trainingen en coacht de wedstrijden. Opmerkingen of bemerkingen kunnen na de training/wedstrijd besproken worden met de trainer en/of de jeugdcoördinatoren.
Wanneer een training bezig is wordt gewacht met opwarmen tot deze beëindigd is. De toekomende spelers betreden het veld niet en wachten op de tribune of aan de zijkant. De medische fiche (doktersattest) is in orde voor de aanvang van dewedstrijden zodat ze kunnen opgeladen worden in het digitaal systeem van basket Vlaanderen. Vanaf U16 is het verplicht de identiteitskaart (ID) op de wedstrijd mee te brengen. Zo niet wordt er een boete van 7 euro aangerekend door basket Vlaanderen. Dit bedrag vragen we terug aan de speler/speelster in kwestie.
Digitaal inlezen van de ID aan het begin van het seizoen zorgt ervoor dat we boetes kunnen vermijden. Bij de wedstrijden is iedereen een halfuur voor de wedstrijd speelklaar, dit zowel voor thuismatchen als uitmatchen. Daarom zijn we 45 min voor de start van de wedstijd aanwezig (1u bij seniores). Dit kan afwijken naargelang de briefing van de coach. Op het terrein dient de aandacht uit te gaan naar de wedstrijd. Op de bank verwachten we een blijvende concentratie op de wedstrijd. Aanmoedigen en meeleven behoren tot het spel maar wees steeds sportief. Tijdens en onmiddellijk na de wedstrijd wordt er door de spelers geen kritiek geuit op de arbitrage. De volledige ploeg (spelers, coach, assistent-coach, ploegafgevaardigde en ploegbegeleiding) geeft voor en na de wedstrijd een hand aan de spelers van de andere ploeg, scheidsrechters en tafelofficials.
Boetes ten gevolge van onsportief gedrag zullen steeds verhaald worden op de persoon in kwestie. De club behoudt zich het recht de betreffende speler(s) ter verantwoording te roepen en eventueel disciplinaire maatregelen te nemen. We sluiten de partij af in alle sportiviteit. Niemand neemt direct zijn zak om onmiddellijk te verdwijnen. Vanaf de opwarming tot het einde van de wedstrijd blijft iedere speler bij de ploeg. Ook tijdens de rust hoor je bij het team, niet in de cafetaria of in de tribunes. Draag zorg voor het materiaal die de club en/of sportdienst ter beschikking stelt.
Bij schade kan BJM-Gembas de kosten die hieraan verbonden zijn doorspelen naar de desbetreffende speler(s) en hebben we het recht om disciplinaire maatregelen te nemen of sancties op te leggen. Wees een speler met stijl, respecteer de voorschriften en de sportaccommodatie, wees altijd net en ordelijk. Wees sportief. Toon respect voor tegenstanders: een beetje dienstvaardigheid bij een kwetsuur, een schouderklopje, de tegenspeler recht helpen… Na de wedstrijd helpen alle spelers om alles op te ruimen indien er geen wedstrijden meer achter zijn. Alle afval wordt van de bank verwijderd, lege flessen worden weggedaan, …. Dit is NIET de taak van de ploegverantwoordelijke! Niemand verlaat de training en wedstrijden zonder toestemming van de coach. Indien dit toch gebeurt, vervalt de verantwoordelijkheid van de coach en van BJM-Gembas.

Ouders en supporters

Coaching van de wedstrijd gebeurt enkel door de COACH en niet door supporters en/of ouders. Als supporter moedig je aan en breek je niet af. Wees een voorbeeld voor uw kinderen en alle spelers. Stimuleer spelers om hun coach te vertrouwen.
Neem niet de rol van coach over maar blijf ouder en supporter, ook al ga je niet met zijn keuzes van het moment akkoord. De scheidsrechter beslist en hij is ook maar een mens. Toon respect voor zijn beslissingen ook al bent u het er niet mee eens.

 

Sportongevallen

Zorg bij een letsel of blessure tijdens training of wedstrijd voor onmiddellijke verzorging. Afkoelen (ijs), niet meer bewegen, druk aanleggen en omhooghouden van het gekwetste lichaamsdeel. Bij een sportongeval dient een aangifteformulier te worden ingevuld. Het document vindt men terug op onze website.
Bij problemen, aarzel niet om de hulp te vragen van de ploegverantwoordelijke. Eén deel van het aangifteformulier dient door de dokter te worden ingevuld. Het slachtoffer dient de rest van het formulier in te vullen en te ondertekenen en binnen de week terug te bezorgen aan maaike09@hotmail.com Na het beëindigen van de behandeling wordt een attest van genezing ingevuld door de dokter. Zolang het dossier niet afgesloten is ben je NIET verzekerd als je al terug traint of speelt.

Probleemmeldingen

Bij vragen of problemen ga je altijd eerst langs bij je eigen coach. Hij kentje situatie het best. Indien nodig kan je steeds terecht bij de ploegverantwoordelijke of de jeugdcoördinatoren. Een goede communicatie tussen bestuursleden, sportieve cel, coaches, ouders en leden blijft voor ons de voornaamste manier om problemen, misverstanden of discussies te vermijden of op te lossen. Een goed gesprek is vaak voldoende om een situatie terug op het juiste spoor te brengen.
Wanneer dit toch niet lukt of je hebt nood aan een goede babbel, kunnen jullie altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon Valentine Vanderhaeghen (valentine.vanderhaeghen@gmail.com): • Maakt indien nodig een afspraak om (vertrouwelijk) naar je verhaal te luisteren • Is objectief en onafhankelijk van de club • Zoekt samen met jou naar een oplossing • Bemiddelt in overleg/samen met jou • Informeert over een mogelijke doorverwijzing • Is geen verantwoording schuldig maar heeft wel een informatieplicht tegenover het clubbestuur.

“BJM-GEMBAS KNESSELARE VOORZIET EEN KWALITATIEVE BASKETBALSPECIFIEKE JEUGDOPLEIDING VOOR LOKALE JEUGD OP COMPETITIEF NIVEAU EN CREËERT SAMEN MET ZIJN BETROKKENEN EEN FAMILIALE OMGEVING DIE HET JONGEREREN MOGELIJK MAAKT ZICH MAXIMAAL TE KUNNEN ONTPLOOIEN.”

De missie van BJM-Gembas is onder te verdelen in twee deelcomponenten:
DEELCOMPONENT 1:
“BJM GEMBAS VOORZIET EEN KWALITATIEVE BASKETBALSPECIFIEKE JEUGDOPLEIDING VOOR LOKALE JEUGD OP COMPETITIEF NIVEAU.”

DEELCOMPONENT 2:
“BJM-GEMBAS CREËERT SAMEN MET ZIJN BETROKKENEN EEN FAMILIALE OMGEVING DIE HET JONGEREN MOGELIJK MAAKT ZICH MAXIMAAL TE ONTPLOOIEN”

Aan elk deelcomponent hecht BJM-Gembas evenveel belang. Zo is een kwalitatieve jeugdopleiding voor de club even belangrijk als het creëren van een stimulerende, familiale omgeving.


PIJLER: CONTINUÏTEIT
BJM-Gembas streeft naar een grote instroom bij de U8. Een goeie opleiding waarbij rekening gehouden wordt met de drie andere pijlers zal logischerwijs resulteren in een beperkte drop-out en een kwalitatieve uitstroom naar onze seniorenploegen.

PIJLER: ONTWIKKELING
Kwalitatieve basketbalspelers afleveren blijft voor een basketbalclub uiteraard belangrijk. De pijler development/ontwikkeling focust zich daar dus helemaal op.

Ontwikkeling kan onderverdeeld worden in twee delen. Enerzijds concentreren we ons op de sportgerelateerde, basketbalspecifieke ontwikkeling. Deze component staat rechtstreeks in relatie met ons opleidingsplan. Anderzijds focussen we ons ook op de opvoedingsgerelateerde ontwikkeling, die rechtsreeks in relatie staat met de BJM-Gembas gedragscode.

PIJLER: GEMEENSCHAP
BJM-Gembas verbindt niet alleen actieve leden (basketbalspelers), maar ook niet-actieve leden zoals bestuur, ploegbegeleiders, ouders, sponsors, sympathisanten…

BJM-Gembas organiseert heel wat sportieve, niet-sportieve en sociaal-maatschappelijke activiteiten. BJM-Gembas wil een omgeving creëren waar alle stakeholders zich rechtstreeks betrokken voelen met de club en maximaal willen participeren aan activiteiten.

PIJLER: VORMING
BJM-Gembas wil vorming aanbieden voor zowel coaches, ouders als spelers.